ثبت رضایتمندی شما به رشد و توسعه خدمات ما کمک می کند.

از 1 تا 5 چه نمره ای به پشتیبانی خدمات پس از فروش زیرک می دهید؟

از 1 تا 3 چ نمره ای به سرویسکار (نصاب) می دهید؟

ممنونم از وقتی که برای ثبت رضایتمندی در اختیار ما می گذارید.